Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  02.11.2020 17:57:01
Дата здійснення дії: 03.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Код за ЄДРПОУ:  22864221
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство

"Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Багговутівська, 38А, офіс 412)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 03 грудня 2020 року о 12-00

за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 38А, офіс 412

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., член комісії – Зеленська Т.П.

2. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.

3. Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2019 рік.

4. Затвердження річного звіту за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків за 2019 рік.

Проект рішення:Чистий збиток товариства за 2019р. в розмірі 656132,40 грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством до моменту скликання чергових загальних зборів, але не пізніше 03 грудня2021 року на граничну сукупну вартість 300,0 тис.грн., а саме:

- договори комісії, оренди, суборендиповітряних суден;

- договори на надання аудиторських, інформаційно-консультаційних та юридичних послуг, пов’язаних з поточною діяльністю товариства.

7. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочин з ДАХК "Артем", щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Договіроренди майна від 01.01.2003р. №27 на суму 366,7 тис. грн.

8. Затвердження статуту товариства в новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту та його державної реєстрації.

Проект рішення: 1. Затвердити статут товариства в новійредакції. 2. Надати повноваження голові зборів та секретарю зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження т.в.о. директора Разуменку О.Ю. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про директора шляхом викладення їх в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради: Грищенко М.А., Салюти В.Г., Боренка С.О., Платонова Г.М.

11. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення не затверджується у зв’язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.

Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити т.в.о. директора Разуменка О.Ю. підписати вказані договори.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

1064

1190

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

0

Запаси

6

6

Сумарна дебіторська заборгованість

1052

1127

Гроші та їх еквіваленти

6

57

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-684

-28

Власний капітал

-591

65

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

93

93

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1655

1125

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-656

-27

Середньорічна кількість акцій (шт.)

371120

371120

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-1,76762

-0,07275

 

Реєстрація учасників загальних зборів з 11-00 до 11-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27 листопада2020року.

Адреса власного веб-сайту товариства http://22864221.smida.gov.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №412, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, – т.в.о. директора Разуменко О.Ю.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 371120 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 317198 шт.