Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.01.2011
Дата публікації 13.01.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАЦIЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АРТЕМ-АВIА"
Юридична адреса* 04050 М.КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10
Керівник* Пiхно Олександр Олегович - Голова правлiння. Тел: 0444832019
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа" повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 03 березня 2011 року о 1500
за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет ДАХК "Артем"
Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011р.
2. Звіт Наглядової ради.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010р.
5. Про розподіл прибутку.
6. Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Про затвердження нової редакції статуту товариства.
8. Про затвердження внутрішніх положень товариства (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори).
9. Про переведення випуску акцій товариства в бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження рішення про дематеріалізацію.
10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію.
11. Про обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій та зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах.
12. Про розірвання договору на ведення реєстру, визначення дати припинення операцій та дати припинення ведення реєстру.
13. Про порядок вилучення сертифікатів акцій.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний (орієнтовно) попередній
Усього активів 471 409
Основні засоби 126 206
Запаси 6 85
Сумарна дебіторська заборгованість 264 110
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 8
Нерозподілений прибуток -884 -935
Власний капітал 94 94
Статутний капітал 93 93
Поточні зобов'язання 1306 1269
Чистий прибуток (збиток) 51 -181
Середньорічна кількість акцій (шт.) 371120 371120
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Реєстрація учасників зборів з 1400 до 1445 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03.03.11р.
До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 2/10.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.
Довідки за тел. 239-90-85 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 12.01.11р. в офіційному виданні ДКЦПФР № 6 " Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Пiхно Олександр Олегович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.01.2011
(дата)