Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.01.2012
Дата публікації 24.01.2012 09:29:32
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Керівник* Пiхно Олександр Олегович - Директор. Тел: 0442399085
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 лютого 2011 року о 15-00 за адресою:
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, корп. 65, кімн.413
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізора.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
8. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів.
9. Затвердження умов договору з ревізором, обрання особи уповноваженої на підписання цього договору.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний (орієнтовно) попередній
Усього активів 252 594
Основні засоби 3 125
Запаси 6 6
Сумарна дебіторська заборгованість 185 270
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 166
Нерозподілений прибуток -788 -798
Власний капітал -695 704
Статутний капітал 93 93
Поточні зобов'язання 947 1298
Чистий прибуток (збиток) 10 137
Середньорічна кількість акцій (шт.) 371120 371120
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20.02.12р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, корп.65, кімн.413. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – директор Піхно О.О.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.01.12р. в офіційному виданні НКЦПФР № 14 "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пiхно Олександр Олегович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.01.2012
(дата)