Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.01.2013
Дата публікації 21.01.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Керівник* Пiхно Олександр Олегович - Директор. Тел: 0442399085
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 21 лютого 2013 року о 1500 за адресою:
м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, корп. 65, кімн.413
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт директора.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізора.
5. Затвердження річного звіту.
6. Розподіл прибутку і збитків.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний (орієнтовно) попередній
Усього активів 118 282
Основні засоби 0 1
Запаси 6 6
Сумарна дебіторська заборгованість 30 218
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 57
Нерозподілений прибуток -846 -762
Власний капітал -753 -669
Статутний капітал 93 93
Поточні зобов'язання 874 953
Чистий прибуток (збиток) -84 36
Середньорічна кількість акцій (шт.) 371120 371120
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Реєстрація учасників зборів з 1400 до 1445 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.02.13р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, корп.65, кімн.413. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – директор Піхно О.О.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.
Директор
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 12 від 18.01.13р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пiхно Олександр Олегович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.01.2013
(дата)