Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2015
Дата публікації 18.03.2015 08:27:50
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Керівник* Разуменко Олександр Юрійович - Т.в.о. директора. Тел: (044) 239-90-85
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2015 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем" Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт директора. 3. Звіт наглядової ради. 4. Звіт ревізора. 5. Затвердження річного звіту. 6. Затвердження розподілу прибутку. 7. Про виплату дивідендів. 8. Обрання членів наглядової ради.9. Про укладання договорів з членами наглядової ради. 10. Про вчинення значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 429 269 Основні засоби 0 0 Запаси 6 6 Сумарна дебіторська заборгованість 168 6 Грошові кошти та їх еквіваленти 252 255 Нерозподілений прибуток -122 -362 Власний капітал -29 -269 Статутний капітал 93 93 Поточні зобов'язання 458 538 Чистий прибуток (збиток) 240 467 Середньорічна кількість акцій (шт.) 371120 371120 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3 Реєстрація учасників зборів з 09-00 до 09-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.04.15р. До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – т.в.о. директора Разуменко О.Ю. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 51 від 17.03.15р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Т.в.о. директора Разуменко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2015
(дата)