Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.04.2016
Дата публікації 29.02.2016 10:15:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Керівник* Разуменко Олександр Юрійович - Т.в.о. директора. Тел: (044) 239-90-85
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"

 (місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 04 квітня 2016 року о 1000 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2015 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2015 рік. 5. Затвердження річного звіту за 2015 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків за 2015 рік. 7. Припинення повноважень ревізора. 8. Обрання ревізора.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ревізором. 10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

643

429

Основні засоби

12

0

Запаси

6

6

Сумарна дебіторська заборгованість

132

168

Грошові кошти та їх еквіваленти

490

252

Нерозподілений прибуток

172

-122

Власний капітал

265

-29

Статутний капітал

93

93

Поточні зобов'язання

378

458

Чистий прибуток (збиток)

294

240

Середньорічна кількість акцій (шт.)

371120

371120

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

Реєстрація учасників зборів з 0900 до 0945 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29.03.16р. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства (приймальня), а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – т.в.о. директора Разуменко О.Ю.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Бюлетень "Цінні папери України" № 36 від 26.02.16р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Т.в.о. директора Разуменко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.02.2016
(дата)