Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.03.2017
Дата публікації 22.02.2017 13:18:07
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Керівник* Разуменко Олександр Юрійович - Т.в.о. директора. Тел: (044) 239-90-85
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2017 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10,

технічний кабінет №1 ДАХК "Артем".

Перелік питань включених до проекту порядку денного

1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4.Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Розгляд звіту ревізора та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6.Затвердження річного звіту за 2016 рік. 7.Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. 8.Затвердження статуту в новій редакції. 9.Затвердження внутрішніх положень в новій редакції. 10.Припинення повноважень членів наглядової ради. 11.Обрання членів наглядової ради. 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 13.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

661

643

Основні засоби

3

12

Запаси

6

6

Сумарна дебіторська заборгованість

10

132

Грошові кошти та їх еквіваленти

642

490

Нерозподілений прибуток

-17

172

Власний капітал

76

265

Статутний капітал

93

93

Поточні зобов'язання

585

378

Чистий прибуток (збиток)

32

294

Середньорічна кількість акцій (шт.)

371120

371120

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.03.17р. Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://22864221.smida.gov.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – т.в.о. директора Разуменко О.Ю.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" № 36 від 22.02.17р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Т.в.о. директора Разуменко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2017
(дата)