Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.03.2019
Дата публікації 26.02.2019 12:44:36
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Багговутівська, 38А, офіс 412
Керівник* Разуменко Олександр Юрійович - Т.в.о. директора. Тел: (044) 239-90-85
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"АВІАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕМ-АВІА"

(місцезнаходження: м.Київ, вул.Багговутівська, 38А, офіс 412)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 березня 2019 року о 15-00

за адресою: м.Київ, вул. Багговутівська, 38А, офіс 412

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., член комісії – Зеленська Т.П.

2. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

3. Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік.

Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2018р. в розмірі 27259,17 грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 29 березня 2020 року на граничну сукупну вартість 1100 тис. грн., а саме:

- договори комісії, оренди, суборенди, купівлі-продажу повітряних суден;

- договори на ресурсні, ремонтні роботи та послуги щодо поновлення льотної придатності та ремонту повітряних суден, їх експертну оцінку;

- договори страхування повітряних суден;

- договори на надання аудиторських, інформаційно-консультаційних та юридичних послуг, пов’язаних з поточною діяльністю товариства;

- договори з купівлі-продажу авіаційної техніки, агрегатів, вузлів та запчастин.

7. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочин з ДАХК "Артем", щодо вчинення якого є заінтересованість – на оренду майна на суму  338,3 тис. грн. (Договір №27 від 01.01.03р.).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

1190

988

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

0

Запаси

6

6

Сумарна дебіторська заборгованість

1127

877

Гроші та їх еквіваленти

57

105

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-28

-1

Власний капітал

65

92

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

93

93

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1125

896

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-27

16

Середньорічна кількість акцій (шт.)

371120

371120

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,07275

0,04311

Реєстрація учасників загальних зборів з 14:00 до 14:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 березня 2019р.

Адреса власного веб-сайту товариства http://22864221.smida.gov.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №412, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, – т.в.о. директора Разуменко О.Ю.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 371120 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 317198 шт.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Т.в.о. директора Разуменко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2019
(дата)