Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Т.в.о. директора       Разуменко Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 м. Київ вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ 22864221
5. Міжміський код та телефон, факс (044)239-90-85 (044)239-90-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22864221.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 30.03.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФКС-КОНСАЛТ" 31825056 20.96572 15.81914
Зміст інформації:
Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "АТП "Артем-Авiа" 30.03.18р. отримана iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФКС-КОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 31825056), мiсцезнаходження м. Днiпропетровськ, вул. Набережна В.I. Ленiна, буд. 53 - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн – 20,96572%, пiсля змiн – 15,81914%; в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 24,52978%, пiсля змiн – 18,50831%.