Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Т.в.о. директора       Разуменко Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 м. Київ вул. Мельникова, 2/10
4. Код за ЄДРПОУ 22864221
5. Міжміський код та телефон, факс (044)239-90-85 (044)239-90-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22864221.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 02.04.2018 1100 988 111.34
Зміст інформації:
Загальними зборами 02.04.18р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв на укладання договорiв комiсiї, оренди, суборенди, купiвлi-продажу повiтряних суден; договорiв на ресурснi, ремонтнi роботи та послуги щодо поновлення льотної придатностi та ремонту повiтряних суден, їх експертну оцiнку; договорiв страхування повiтряних суден; договорiв купiвлi-продажу авiацiйної технiки, агрегатiв, вузлiв та запчастин на граничну сукупну вартiсть 1100 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 988 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 111,34%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 317198 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 209389 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 209389 шт., "проти" – 0 шт.