Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Т.в.о. директора       Разуменко Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 м. Київ вул. Мельникова, 2/10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 22864221
5. Міжміський код та телефон, факс (044)239-90-85 (044)239-90-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 217 "Вiдомостi НКЦПФР" 13.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22864221.smida.gov.ua в мережі Інтернет 09.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 08.11.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФКС-КОНСАЛТ" 31825056 18.50831 0
Зміст інформації:
Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 08.11.18р. отримана iнформацiя про те, що Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФКС-КОНСАЛТ" (iдентифiкацiйний код 31825056) прямо вiдчужило право власностi на 18,50831% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки до вiдчуження права власностi – 18,50831% загальної кiлькостi голосуючих акцiй
2 08.11.2018 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО" 13622789 0 27.96612
Зміст інформації:
Вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв 08.11.18р. отримана iнформацiя про те, що ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО" (iдентифiкацiйний код 13622789) прямо набуло право власностi на 27,96612% загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки до набуття права власностi – 0% загальної кiлькостi голосуючих акцiй;