Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Т.в.о. директора       Разуменко Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04050 м. Київ вул. Мельникова, 2/10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 22864221
5. Міжміський код та телефон, факс (044)239-90-85 (044)239-90-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://22864221.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.12.2018 обрано Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н 0.00027
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Грищенко Марину Анатолiївну, акцiонера, розмiр пакета акцiй - 0,00027%, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв – ДАХК "Артем", вiце-президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

10.12.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Карпенка Антона Миколайовича, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.

10.12.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Грищенко Марина Анатолiївна д/н 0.00027
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової ради, яка перебувала на посадi 1 рiк, Грищенко Марини Анатолiївни, розмiр пакета акцiй - 0,00027%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
10.12.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Бойченко Вадим Васильович д/н 5.42062
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження члена наглядової ради, який перебував на посадi 1 рiк, Бойченка Вадима Васильовича, розмiр пакета акцiй - 5,42062%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
10.12.2018 обрано Член наглядової ради Карпенко Антон Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Карпенка Антона Миколайовича, представника акцiонера ДАХК "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакета акцiй – 51,00021%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – ДАХК "Артем" - заступник директора департаменту, президент Компанiї-голова правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
10.12.2018 обрано Член наглядової ради Смаль Станiслав Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Смаля Станiслава Миколайовича, представника акцiонера ДАХК "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй – 51,00021%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – ДАХК "Артем", почесний президент. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
10.12.2018 обрано Член наглядової ради Полозюк Олег Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Полозюка Олега Миколайовича, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – головний спецiалiст НАIУ. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
10.12.2018 обрано Член наглядової ради Платонов Георгiй Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Платонова Георгiя Миколайовича, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, протягом останнiх 5 рокiв не працював. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.
10.12.2018 припинено повноваження Ревiзор Ягельська Людмила Анатолiївна д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 10.12.18р., в зв’язку з прийняттям статуту в новiй редакцiї, достроково припинено повноваження ревiзора Ягельської Людмили Анатолiївни, яка перебувала на посадi 2 роки, пакетом акцiй не володiє. Замiсть звiльненої особи нiкого не обрано.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних даних.